Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων

Έναρξη Νέου Αναπτυξιακού Νόμου– Την προκήρυξη για το Καθεστώς Ενίσχυσης Αγροδιατροφή & Μεταποίηση υπέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης, το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α) 1.000.000 € για μεγάλες επιχειρήσεις

β) 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις

γ) 250.000 € για μικρές επιχειρήσεις

δ) 100.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις

ε) 200.000 € για ατομικές επιχειρήσεις

στ) 50.000 € για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Συμπράξεις

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 3η Οκτωβρίου και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 30η Δεκεμβρίου 2022.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες δαπάνες του συγκεκριμένου καθεστώτος μπορεί να είναι :

Α. Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

– Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα.

–  Η αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

– Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

– Εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

– Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).

– Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού και συγκεκριμένα δαπάνες για:

– Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης

– Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού

Β. Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ.
 • Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
 • Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
 • Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια

Τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να υλοποιούνται σε μια Περιφερειακή Ενότητα και να πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Δημιουργία νέας μονάδας
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί από αυτήν.
 4. Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων είναι τα παρακάτω:

 • 75% στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους
 • 40% στην Περιφέρεια Αττικής
 • 50% στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας

α. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατό ποσοστό. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου.

β. Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα  χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love