Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ  «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ» ,το οποίο περιλαμβάνει τις έξης δύο δράσεις:

1. Πράσινος Μετασχηματισμός των ΜμΕ

Η δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός των ΜμΕ» υπάγεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικοί σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000€.

Στις 22/03/2023 ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων. 

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν σύγχρονες τεχνολογίες και να αναβαθμίσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και δραστηριότητες του. Παράλληλα το πρόγραμμα ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακών αναβαθμίσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συστήματα που υιοθετούν κυκλική οικονομία.

Ως ανώτατο όριο επιχορήγησης ορίζεται το ποσό των 500.000€ ανά ΑΦΜ.

  Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτιριακή αναβάθμιση έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος έως 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Δαπάνες για μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού έως 20% και μέχρι 45.000€
 • Τεχνικές Μελέτες έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Ψηφιακή Προβολή έως 20.000€
 • Μεταφορικά Μέσα έως 50.000€
 • Υπηρεσίες Συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου έως 4% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται να είναι με σειρά προτεραιότητας (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται με την σειρά που υποβάλλονται  μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. 

Ενδεικτικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει :

 1. Nα δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια
 2. Να έχει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης τουλάχιστον μια πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση
 3. Να απασχολεί προσωπικό άνω των 3 ΕΜΕ
 4. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση της δράσης μία Κατηγορία Περιφέρειας

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 18 του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις διαμορφώνονται ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 18)

Επιλέξιμες Δαπάνες

(Σύμφωνα με το Άρθρο 18)

(1)

Δημόσια

Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική) (%)

(2)

Ιδιωτική

Συμμετοχή

(%) της στήλης (1)

(3)

Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση                δαπανών

«Πράσινης             Μετάβασης»

(GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ

(4)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσ εις Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσ

εις

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

5.Υπηρεσίες  Σχεδιασμού

Συσκευασίας– Ετικέτας –

Branding

40 % 40 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 %
8.1 Τεχνικές Μελέτες

απαραιτήτως συνδεόμενες με  δαπάνες των

κατηγοριών 1,2,3

40 % 40 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 %
8.2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

(Παρακολούθηση Επενδυτικού

Σχεδίου)

40 % 40 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 19 του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις διαμορφώνονται ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 18)

Επιλέξιμες Δαπάνες

(Σύμφωνα με το Άρθρο 18)

(1)

Δημόσια

Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική) (%)

(2)

Ιδιωτική

Συμμετοχή

(%) της στήλης (1)

(3)

Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση                δαπανών

«Πράσινης             Μετάβασης»

(GREEN) τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου Π/Υ

(4)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσ εις Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσ

εις

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

5.Υπηρεσίες Σχεδιασμού

Συσκευασίας– Ετικέτας –

Branding

40 % 40 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 %
8.1 Τεχνικές Μελέτες

απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των

κατηγοριών 1,2,3

40 % 40 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 %
8.2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

(Παρακολούθηση Επενδυτικού

Σχεδίου)

40 % 40 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 41 του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις διαμορφώνονται ακολούθως:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Ένταση Ενισχύσεων (%) με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 41)

Επιλέξιμες Δαπάνες

(Σύμφωνα με το Άρθρο 41)

(1)

Δημόσια Επιχορήγηση

(Κοινοτική και Εθνική) (%)

(2)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (1)

(3)

Πρόσθετο ποσοστό 10% Δημόσιας Επιχορήγησης της στήλης (1) με υλοποίηση / πιστοποίηση                    δαπανών

«Πράσινης                 Μετάβασης» (GREEN) τουλάχιστον 20% του

συνολικού επιλέξιμου Π/Υ

(4)

Ιδιωτική Συμμετοχή (%) της στήλης (3)

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσει

ς

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες

Επιχειρήσεις

Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από

   ΑΠΕ για ιδιoκατανάλω

ση

40 % 40 % 60 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 %
2. Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ

Η δράση με τίτλο «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» η οποία υπάγεται στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027» στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Επικράτειας. Συγκεκριμένα, η δράση ενθαρρύνει την ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας.

Η δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€

Στις 22/03/2023 ξεκινούν οι υποβολές αιτήσεων. 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Κτιριακή αναβάθμιση έως 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος έως 50%
 4. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών έως 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 5. Δαπάνες για μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού έως 45.000€
 6. Τεχνικές Μελέτες έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού
 7. Ψηφιακή Προβολή έως 20.000€
 8. Μεταφορικά Μέσα έως 50.000€
 9. Υπηρεσίες Συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

 έως 5% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

 1. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού

Η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται να είναι με σειρά προτεραιότητας (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται με την σειρά που υποβάλλονται  μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Τα ποσοστά ενισχύσεων και για τις δύο δράσεις διαμορφώνονται σύμφωνα με τον  Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων:

Περιφέρεια Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 50% 60% 70%
2 Κεντρική Μακεδονία 50% 60% 70%
3 Δυτική Μακεδονία 40% 50% 60%
4 Ήπειρος 50% 60% 70%
5 Θεσσαλία 50% 40% 70%
6 Ιόνιοι Νήσοι 30% 60% 50%
7 Δυτική Ελλάδα 50% 40% 70%
8 Στερεά Ελλάδα 30% 40% 50%
9 Αττική (Αθήνα, Ανατολική Αττική) 30% 40% 50%
10 Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι 30% 40% 50%
11 Πελοπόννησος 40% 50% 60%
12 Βόρειο Αιγαίο 50% 60% 70%
13 Νότιο Αιγαίο 30% 40% 50%
14 Κρήτη 40% 50% 60%

Ενδεικτικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

 1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
 2. Να έχουν τουλάχιστον μια (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την υποβολή της αίτησης
 3. Να λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια
 4. Να απασχολούν προσωπικό τουλάχιστον δύο (2) ΕΜΕ για το ημερολογιακό έτος πριν την υποβολή της αίτησης.
 5. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  Made by YouNet Digital Life With Love

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
  Made by Younet Digital Life With Love