ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα 2021-2027¨

Δέσμη Δράσεων: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Νέος κύκλος 3 Δράσεων ΕΣΠΑ 2021-2027-Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 23/02/2023

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: μέχρι εξάντλησης του Προϋπολογισμού της κάθε Δράσης

Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο  στόχος της δράσης 1. « Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜμΕ»  είναι η ενθάρρυνση ψηφιακών αναβαθμίσεων από υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες συνεισφέρουν ποιοτικά σε μια εξωστρεφή και καινοτόμα παραγωγή.

Η Δράση 1. απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην παραγωγική τους λειτουργία και ενδιαφέρονται για ενίσχυση και κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές, εξοπλισμό και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τουλάχιστον 3 ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) για το έτος που προηγείται της Ημερομηνίας Υποβολής
 • Επιλέξιμη Δραστηριότητα (Κύρια ή Δευτερεύουσα) τουλάχιστον για 1 έτος
 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο Ελάχιστος και Μέγιστος  Συνολικός Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000,00€ έως και 30.000,00€.

Η Μέγιστη Διάρκεια ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ορίζεται στους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες Εξοπλισμού: Φορητοί ή Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Πολυμηχανήματα, Συστήματα ψηφιακής προβολής, Συσκευές ήχου, Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές  κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, ημερολογίου, Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση και Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας, Εφαρμογές προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις, Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας κλπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που Συνδέονται με την Ψηφιακή Αναβάθμιση: Συμβουλευτική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση  εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης(15/02/2023).

Η δράση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι Εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού και οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας (First in First ServedFiFo).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ποσοστό Ενίσχυσης: Από 50% έως 60%

Με τον όρο περιοχές Δίκαιης Μετάβασης νοούνται οι περιφέρειες : Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και οι Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας.

Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 2. «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΜμΕ» απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν την ψηφιακή και τεχνολογική τους ωριμότητα με επενδύσεις που αφορούν νέες ΤΠΕ (τηλεπικοινωνίες).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τουλάχιστον 5 ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) για το έτος που προηγείται της Ημερομηνίας Υποβολής
 • Επιλέξιμη Δραστηριότητα (Κύρια ή Δευτερεύουσα) τουλάχιστον για 1 έτος *
 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μια (1) πλήρη διαχειριστική χρήση
 • Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της Παρούσας Πρόσκλησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο Ελάχιστος και Μέγιστος  Συνολικός Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000,00€ έως και 650.000,00€.

Η Μέγιστη Διάρκεια ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ορίζεται στους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Εξοπλισμού : Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-fi, Πολυμηχανήματα, Αναγνώστες RFID και εκτυπωτή ένδειξης, Διαδραστικοί πίνακες, Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα κ.λπ.

– Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής, απομακρυσμένου ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων (Συστήματα Β2Β collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops) κλπ.

– Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Τεχνική Υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, Πιστοποίηση Συστημάτων κ.λπ.

Ως ημερομηνία Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Η δράση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι Εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού και οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας (First in First ServedFiFo).

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις» του ΓΚΑΚ τα ποσοστά ενισχύσεως διαμορφώνονται ως εξής

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 17 «Επενδυτικές Ενισχύσεις προς ΜμΕ» οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ως εξής:

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 17 «Επενδυτικές Ενισχύσεις προς ΜμΕ» οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ως εξής:

Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η Δράση 3. «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής Μμε» αφορά επιχειρήσεις που έχει υπάρξει ήδη ενσωμάτωση ΤΠΕ (Τηλεπικοινωνίες) σε πολλές από τις λειτουργίες τους και στοχεύουν στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Συμπληρωματικά, η Δράση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις με στοχευμένα επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μια εξωστρεφή, καινοτόμα και βιώσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τουλάχιστον 9 ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) για το έτος που προηγείται της Ημερομηνίας Υποβολής
 • Επιλέξιμη Δραστηριότητα (Κύρια ή Δευτερεύουσα) τουλάχιστον για 1 έτος
 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μια (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να συγκεντρώσουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  

Ο Ελάχιστος και Μέγιστος  Συνολικός Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001,00€ έως και 1.200.000,00€.

Η Μέγιστη Διάρκεια ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου ορίζεται στους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες Εξοπλισμού:Ρομποτικά Συστήματα και Εξοπλισμός Ελέγχου αυτών, 3D printers, 3D Scanners, Μηχανισμοί computer numerical control (CNC), Ψηφιακά Ελεγχόμενα Συστήματα Μεταφοράς χωρίς οδηγό, κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού:Εφαρμογές Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών -CRM, Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος κλπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση:Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, Πιστοποιήσεις Συστημάτων κ.λπ.

Ως ημερομηνία  Έναρξης Επιλεξιμότητας Δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δράση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι Εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού και οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας (First in First ServedFiFo)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ποσοστό Ενίσχυσης: Aπό 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια της χώρας και το μέγεθος της Επιχείρησης

Επισημαίνεται ότι κάθε υφιστάμενη επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης αποκλειστικά σε μία εκ των δράσεων : 

– Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

– Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

– Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής Μμε.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων θα ανακοινωθούν άμεσα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

  Επιλέξτε Δράση

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  Made by YouNet Digital Life With Love

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
  Made by Younet Digital Life With Love