ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Πρόγραμμα ¨Ανταγωνιστικότητα 2021-2027¨

Δέσμη Δράσεων: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

Νέος αναμενόμενος κύκλος 3 δράσεων ΕΣΠΑ 2021-2027- Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Η πρόσκληση καθώς και η υποβολή αιτήσεων πρόκειται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα.

Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο βασικός στόχος της Δράσης 1 είναι η ενθάρρυνση ψηφιακών αναβαθμίσεων από υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες συνεισφέρουν ποιοτικά σε μια εξωστρεφή και καινοτόμα παραγωγή.

Η Δράση 1. απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην παραγωγική τους λειτουργία και ενδιαφέρονται για ενίσχυση και κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές, εξοπλισμό και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τουλάχιστον 5 ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) για το έτος που προηγείται της Ημερομηνίας Υποβολής
 • Επιλέξιμη Δραστηριότητα (Κύρια ή Δευτερεύουσα) τουλάχιστον για 1 έτος *

*Οι επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο Ελάχιστος και Μέγιστος  Συνολικός Ενισχυόμενος Προυπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000,00€ έως και 30.000,00€.

Η Μέγιστη Διάρκεια ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες Εξοπλισμού : Φορητοί ή Σταθεροί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Πολυμηχανήματα, Συστήματα ψηφιακής προβολής, Συσκευές ήχου κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, ημερολογίου, Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση και Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας, Εφαρμογές προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις, Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας κλπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που Συνδέονται με την Ψηφιακή Αναβάθμιση : Δαπάνες Τεχνικού Συμβούλου για Πιστοποιήσεις ή Τεχνικές Μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

      ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
Δημόσια Επιχορήγηση έως (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης 50% 50% 50% 50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης* 60% 60% 40% 40%

Με τον όρο περιοχές Δίκαιης Μετάβασης νοούνται οι περιφέρειες : Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και οι Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων θα ανακοινωθούν άμεσα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 2. απευθύνεται σε υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επεκτείνουν την ψηφιακή και τεχνολογική τους ωριμότητα με επενδύσεις που αφορούν νέες ΤΠΕ (τηλεπικοινωνίες).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τουλάχιστον 9 ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) για το έτος που προηγείται της Ημερομηνίας Υποβολής
 • Επιλέξιμη Δραστηριότητα (Κύρια ή Δευτερεύουσα) τουλάχιστον για 1 έτος *

*Οι επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

Ο Ελάχιστος και Μέγιστος  Συνολικός Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000,00€ έως και 650.000,00€.

Η Μέγιστη Διάρκεια ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες Εξοπλισμού : Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-fi, Πολυμηχανήματα, Αναγνώστες RFID και εκτυπωτή ένδειξης, Διαδραστικοί πίνακες κλπ.

Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής, απομακρυσμένου ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων (Συστήματα Β2Β collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops) κλπ.

– Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 14 <<Περιφερειακές Επενδυτικές Ενισχύσεις>> του ΓΚΑΚ τα ποσοστά ενισχύσεως διαμορφώνονται ως εξής:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφέρειες Δημόσια Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
(Σύμφωνα με το Άρθρο 14) Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη, Ανατ.
Μακεδονία –
Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Δυτική
1. Εξοπλισμός Μακεδονία,

Ήπειρος, Θεσσαλία,

50% 50% 50% 50%
Ιόνια Νησιά, Δυτική
2. Λογισμικό Ελλάδα, Στερεά
Ελλάδα,
Πελοπόννησος
Νότιο Αιγαίο
40% 50% 60% 50%
Δυτικός Τομέας
Αθηνών 25% 35% 75% 65%
Ανατολική Αττική 35% 45% 65% 55%
Δυτική Αττική 35% 45% 65% 55%
Πειραιάς, Νήσοι 35% 45% 65% 55%

Για τις δαπάνες που ενισχύονται βάσει του Άρθρου 17 <<Επενδυτικές Ενισχύσεις προς ΜμΕ>> οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ως εξής:

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 17 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες Δαπάνες

(Σύμφωνα με το Άρθρο 17

(για τις επιχειρήσεις του Κεντρικού, του Βόρειου και του Νότιου Τομέα των Αθηνών μόνο)

Δημόσια Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
1. Εξοπλισμός 2.Λογισμικό Έως 10 % Έως 20 % Έως 90 % Έως 80 %

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων θα ανακοινωθούν άμεσα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

Η Δράση 3 αφορά επιχειρήσεις που έχει υπάρξει ήδη ενσωμάτωση ΤΠΕ (Τηλεπικοινωνίες) σε πολλές από τις λειτουργίες τους και στοχεύουν στην υλοποίηση ολοκληρωμένων επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Συμπληρωματικά, η Δράση απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις με στοχευμένα επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μια εξωστρεφή, καινοτόμα και βιώσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Τουλάχιστον 9 ΕΜΕ(Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) για το έτος που προηγείται της Ημερομηνίας Υποβολής
 • Επιλέξιμη Δραστηριότητα (Κύρια ή Δευτερεύουσα) τουλάχιστον για 1 έτος *

*Οι επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ) θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ  

Ο Ελάχιστος και Μέγιστος  Συνολικός Ενισχυόμενος Προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης Χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001,00€ έως και 1.200.000,00€.

Η Μέγιστη Διάρκεια ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Δαπάνες Εξοπλισμού: Ρομποτικά Συστήματα και Εξοπλισμός Ελέγχου αυτών, 3D printers, 3D Scanners, Μηχανισμοί computer numerical control (CNC), Ψηφιακά Ελεγχόμενα Συστήματα Μεταφοράς χωρίς οδηγό, κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών -CRM, Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος κλπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση: Συμβουλευτική και Τεχνική Υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 14) Περιφέρειες Δημόσια Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη, Ανατ.
Μακεδονία –
Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία,
Δυτική
Μακεδονία,

Ήπειρος,

50% 50% 50% 50%
Θεσσαλία, Ιόνια
Νησιά, Δυτική
Ελλάδα, Στερεά
Ελλάδα,
Πελοπόννησος
1.     Εξοπλισμός
2.     Λογισμικό Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60% 50%
Δυτικός Τομέας
Αθηνών 25% 35% 75% 65%
Ανατολική Αττική 35% 45% 65% 55%
Δυτική Αττική 35% 45% 65% 55%
Πειραιάς, Νήσοι 35% 45% 65% 55%
Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 18 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες Δαπάνες (Σύμφωνα με το Άρθρο 18)

(για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας)

Δημόσια Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Υπηρεσίες Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 %
Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)
Δημόσια Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)
Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές

Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές & πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Για το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας εκτός των Περιοχών Δίκαιης

Μετάβασης

50% 50% 50% 50%
Για τις Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης* 60% 60% 40% 40%

Επισημαίνεται ότι κάθε υφιστάμενη επιχείρηση έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης αποκλειστικά σε μία εκ των δράσεων : 

– Δράση 1- Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός

– Δράση 2-Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

–  Δράση 3-Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής Μμε.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων θα ανακοινωθούν άμεσα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να επικοινωνήσουμε μαζί σας

  Επιλέξτε Δράση

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  Made by YouNet Digital Life With Love

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
  Made by Younet Digital Life With Love