Αναβάθμιση Υφιστάμενων ΠΜΜΕ | Espa Experts

Αναβάθμιση Υφιστάμενων ΠΜΜΕ

Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ):

 • Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων.
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).
 • Υλικά/Κατασκευές.
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα.
 • Ενέργεια.
 • Περιβάλλον.
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ.
 • Υγεία.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 754 έργα, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί:

 • Η 1η τροποποίηση αυτής λόγω της ένταξης 2.219 επιπλέον έργων.
 • Η 2η τροποποίηση αυτής λόγω της ένταξης 645 επιπλέον έργων.
 • Ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων μαζί με τους Καταλόγους Βαθμολογικής Κατάταξης των υπολοίπων επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Ο Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων μαζί με τους Καταλόγους Βαθμολογικής Κατάταξης των υπολοίπων επιχειρηματικών σχεδίων.

Σημείωση: Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 16/05/2018 να υποβάλουν το φάκελο δικαιολογητικών ένταξης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα:
 •  Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι                     31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
 1. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI).
 2. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€).

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
 • Άυλες Δαπάνες.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love