Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης | Espa Experts

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ανενεργό. Δείτε τώρα τα προγράμματα έσπα.

Η Δράση στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

Δημοσιεύθηκαν οι κατάλογοι και οι αντίστοιχες βαθμολογικές κατατάξεις των επενδυτικών σχεδίων του πρώτου σταδίου της αξιολόγησης για κάθε περίοδο υποβολής της Δράσης. Επίσης, δημοσιεύθηκε ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων μαζί με τον Κατάλογο Βαθμολογικής Κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων για την 1η περίοδο υποβολών. Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν το φάκελο δικαιολογητικών ένταξης έως:

– Κατηγορία Δικαιούχων Α: Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018

– Κατηγορία Δικαιούχων Β: Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εικοσιπέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€). Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού αυξάνεται σε σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000€), στην περίπτωση συνεργασίας δύο συμμετεχόντων δικαιούχων και σε πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000€), στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

  • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.).
  • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.).
  • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
  • Προμήθεια αναλωσίμων.
  • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων).
  • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις.
  • Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
  • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Μικρής κλίμακας διαμόρφωση εσωτερικού χώρου.
  • Χρηματοδοτείται το 100% των επιλέξιμων δαπανών.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους, οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017   – Λήξη 9.8.2017

2η περίοδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017   – Λήξη 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 – Λήξη 13.12.2017

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους.

Κάθε δυνητικός δικαιούχος, έχει δικαίωμα υποβολής σε μια μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α’ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β’ κύκλου της Δράσης, επί ποινής απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β’ κύκλο της Δράσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love