Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ | Espa Experts

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

Δράση στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

​Δημοσιεύθηκε η Οριστική Απόφαση Ένταξης για τα πρώτα 114 έργα, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί:

 • Η 1η τροποποίηση αυτής λόγω εντάξεως 890 επιπλέον έργων.
 • Η 2η τροποποίηση αυτής λόγω εντάξεως 386 επιπλέον έργων.
 • Ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων μαζί με τον Κατάλογο Βαθμολογικής Κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Ο 1η τροποποίηση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων μαζί με τον Κατάλογο Βαθμολογικής Κατάταξης όλων των επιχειρηματικών σχεδίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • ​Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι: η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση.
 • Ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

​Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός.
 • Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Προβολή – Προώθηση μέχρι 15.000€.
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού μέχρι 20.000€.
 • Μεταφορικά μέσα μέχρι 15.000€.
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου μέχρι 2.500€.
 • Μελέτες/έρευνες αγοράς 5.000€ και μέχρι 2.500€/μελέτη.
 • Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love