Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ Κύκλος) | Espa Experts

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ (Β’ Κύκλος)

ΣΚΟΠΟΣ
Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική
καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες

4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις
II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς
III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η Παρέμβαση Ι στον Β’ κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.

Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή τους, όπως στον Α’ κύκλο.

Η Παρέμβαση IV αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλη η Ελλάδα

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεωνέργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα (30) μήνες.

Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα Αριστείας», θα πρέπει να υλοποιηθούν στη χρονική διάρκεια που έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα H2020 – SME Instrument.

Η ένταση της ενίσχυσης  κυμαίνεται από 25–80%, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την επιλέξιμη δραστηριότητα/ δαπάνη.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ο προϋπολογισμός του Β κύκλου είναι 200.000.000€.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ –Καινοτομώ» είναι 542.535.722 €.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:
I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 600.000 €
II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 €
III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 €
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence): Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο/ εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:

28-03-2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :
29-05-2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love