Nέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) σε επιχειρήσεις του λιανεμπορίου -Επιδότηση σε ποσοστό 100% έως 5.000 ευρώ | Espa Experts

Νέος Αναπτυξιακός νόμος 2021: Γενική Επιχειρηματικότητα

Σκοπός – Διάρκεια Καθεστώτος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Βασικές επιδιώξεις του νόμου σχετίζονται με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με έμφαση στην απασχόληση εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού, την προώθηση της ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην περιφερειακή σύγκλιση, την υποστήριξη περιοχών με μειωμένη αναπτυξιακή δυναμική και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την επανεκβιομηχάνιση της χώρας, την αύξηση της εξωστρέφειας και της καινοτομικότητας των επιχειρήσεων και την υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 120.000.000 ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280.000.000 ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Επενδυτικά σχέδια που ενισχύονται βάσει των καθεστώτων του παρόντος επιτρέπεται να υπαχθούν σε άλλο καθεστώς ενισχύσεων ή καθεστώς ενισχύσεων «ήσσονος σημασίας» (de minimis), με προϋποθέσεις.

Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

Η συμμετοχή του φορέα στο συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ο ενδιαφερόμενος φορέας για να έχει την δυνατότητα επιλογής θα πρέπει να αποδείξει την δυνατότητά του να καλύψει την συμμετοχή του η οποία μπορεί να γίνει με Ιδιωτικά κεφάλαια ή/και με Εξωτερική χρηματοδότηση.

Ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός θα πρέπει να είναι για:

α. Μεγάλες επιχειρήσεις 500.000 €.

β. Μεσαίες  επιχειρήσεις, 250.000 €.

γ.  Μικρές επιχειρήσεις 150.000 €.

δ. Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, 100.000 €.

ε. ΚοινΣΕπ, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, 50.000 €.

Επενδυτικό σχέδιο

Τα επενδυτικά σχέδια για να υπαχθούν στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να είναι  αρχική επένδυσης και να έχει σαν αποτέλεσμα της επένδυσης μια από τις εξής μορφές:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ
 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.

Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

Δεν επιτρέπεται η υποβολή από τον ίδιο φορέα αίτησης υπαγωγής σε περισσότερα του ενός καθεστώτα ενισχύσεων, για το ίδιο επενδυτικό σχέδιο ή τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Για την υποβολή  των επενδυτικών σχεδίων, απαιτείται παράβολο που ορίζεται στο 0,0005 του επιλέξιμου ύψους του επενδυτικού σχεδίου (min 300€ και max 5.000€).

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων γίνεται από αξιολογητές του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ)  με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή και περιλαμβάνει:

α. έλεγχο πληρότητας,

β. έλεγχο νομιμότητας

γ. αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας

δ. βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων

ε.  έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.

Με βάση τις αξιολογήσεις καταρτίζεται προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ξεχωριστά για κάθε φορέα υποδοχής) με τις εγκρίσεις των αιτήσεων και το ύψος των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση εάν θεωρήσει ότι κακώς απορρίφθηκε.

Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από το δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις.

Ο προσδιορισμός των ποσών της δικαιούμενης ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης γίνεται βάσει των επιμέρους ποσοστών ενίσχυσης ανά ομάδα επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτά έχουν οριστεί στην απόφαση υπαγωγής.

Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

α. επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού όπως:

 • Κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων
 • Αγορά του συνόλου ή μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού κλειστής επιχείρησης (κτήρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός)
 • Αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων

β. επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

 • Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
 • Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

γ. το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας

Δεν είναι επιλέξιμες οι εξής δαπάνες:

α. τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης

β. η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων.

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων.

στ. η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα της επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή έχει μισθωθεί για τον σκοπό αυτόν για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής

Δεν επιτρέπεται η σώρευση  περιφερειακών ενισχύσεων  με τις εκτός περιφερειακών ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.

Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα Ποσοστά Ενίσχυσης ανά  Περιφέρεια.

     ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 35% 45% 55%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25% 35% 45%
ΑΤΤΙΚΗΣ ( Πειραιάς, Δυτική Αττική, Νήσοι), ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 20% 30% 40%
ΑΤΤΙΚΗΣ (υπόλοιπες περιοχές) 10% 20% 30%

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love