Νεοφυής επιχειρηματικότητα | Espa Experts

Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Δράση στοχεύει στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους ή από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α’ ΚΥΚΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 29 επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί:

-η 1η τροποποίηση της Αποφάσεως Ένταξης, λόγω ένταξης 335 επιπλέον έργων,

-η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 263 επιπλέον έργων,

-η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης 117 επιπλέον έργων,

-η τροποποίηση και συμπλήρωση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων μαζί με τους Καταλόγους Βαθμολογικής Κατάταξης όλων των υπολοίπων επιχειρηματικών σχεδίων.

Σημείωση: Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι θα πρέπει το αργότερο μέχρι τις 10/05/2018 να υποβάλουν το φάκελο δικαιολογητικών ένταξης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

Επιτρέπεται η ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000€). Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.ά.).
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.ά.).
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις.
 • Αποσβέσεις παγίων/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού.
 • Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας.
 • Προμήθεια αναλωσίμων.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων).
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις (ΝΘΕ).
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή διανοητικής ιδιοκτησίας.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love