Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έως 3.000.000€ Προκαταβολή 30%Επιδότηση 20-55% | Espa Experts

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Η Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Με την εφαρμογή της Δράσης θα επιτευχθεί η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και εθνικού πλούτου δια μέσου της επιχειρηματικής αξιοποίησης του τομέα «Περιβάλλον» ο οποίος, αφενός αποτελεί έναν από τους (9) Εθνικούς Στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ αλλά, παράλληλα, συμβάλλει στη δημιουργία αλυσίδων αξίας και με άλλους τομείς προτεραιότητας, επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική στήριξη του συνόλου των επιχειρήσεων.

 

Στόχοι της Δράσης

Μέσω της ενίσχυσης των επιχειρήσεων επιδιώκεται η επιχειρηματική αξιοποίηση του περιβάλλοντος ως εργαλείου προσέλκυσης εγχώριων και ξένων επενδύσεων και γενικότερα η έμπρακτη εφαρμογή των κανόνων της Κυκλικής Οικονομίας και ο περιορισμός της διάθεσης των εν δυνάμει ανακτήσιμων αποβλήτων. Ειδικότερα επιδιώκεται:

 • ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις (υποδομών και εξοπλισμού) που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών,
 • η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/ τεχνολογίας (πχ. Key Enabling Technologies) στον παραγωγικό ιστό της χώρας.
 • η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά,
 • η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών,

Οι παραπάνω στόχοι θα συμβάλουν:

 • Στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αύξησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης
 • Στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
 • Στη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας μέσω της αξιοποίησης ανακυκλώσιμων/ ανακυκλωμένων πρώτων υλών και αποβλήτων.

Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης

 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στον Στρατηγικό Τομέα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

Τα επενδυτικά σχέδια για να είναι επιλέξιμα θα πρέπει να εξυπηρετούν την άσκηση μιας ή περισσοτέρων από τις οικονομικές δραστηριότητες που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ – Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ) και για τις οποίες τεκμηριώνεται από τις σχετικές άδειες και εγκρίσεις ότι λαμβάνουν χώρα εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων (κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων βάσει: α) της 4ης Ομάδας Έργων- Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών (εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων με α/α: 2, 3, 4, 7α, 7β, 8, 9α, 14, 17, 18, 22α και 22β), καθώς επίσης και β) τις δραστηριότητες με α/α 224, 225 και 228 της 9ης Ομάδας Έργων – Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ/37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ Β’2471/10.8.2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ως εκ τούτου, επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων, στις οποίες δύναται να αποδειχτεί ότι εκτελούνται εργασίες αξιοποίησης υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις. Σε κάθε περίπτωση στην παρούσα Δράση δεν εμπίπτουν δραστηριότητες από τις οποίες προκύπτει η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση αποβλήτων ως μοναδικές ενέργειες.

Περίοδος υποβολής

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 07/09/2020

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 06/11/2020.

Υπογραμμίζεται, ότι:

 • Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου
 • Θα ενισχυθούν δαπάνες που αφορούν σε αρχική επένδυση

Προλογισμός & Επιδότηση

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 400.000€ έως 3.000.000€, για διάστημα μέχρι δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 55%

Υπογραμμίζεται, ότι:

 • Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου
 • Θα ενισχυθούν δαπάνες που αφορούν σε αρχική επένδυση

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, εφόσον δεν υπερβαίνει την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του. Πιο συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους οκτώ (8) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών.

Επιλέξιμες Ενέργειες

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει υπό ένταξη, στη παρούσα Δράση, δραστηριότητες που προβαίνουν σε εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων δύναται να εκτελούν πέραν της αξιοποίησης και ανάκτησης και λοιπές εργασίες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης επιλέξιμες για την παρούσα Δράση ενέργειες είναι οι εξής:

 1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων.
 2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.
 3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και το στόχο της συλλογής.
 4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.
 5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες:

Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.

Προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν.

Υπογραμμίζεται ότι:

 • Η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο.
 • Ο απώτερος στόχος των επιλέξιμων ενεργειών της Δράσης είναι η παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών από εργασίες αξιοποίησης και ανάκτησης αποβλήτων.

Σημειώνεται ότι το τελικό παραγόμενο προϊόν είναι προϊόν που δεν συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα που προβλέπεται στο Άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 • η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του παραρτήματος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο.

Χρηματοδοτικό σχήμα / Ένταση ενίσχυσης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
Ποσοστά Ενίσχυσης
Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Έως

Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Έως

Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Έως

Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Έως

Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Έως

Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Έως

Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μεσαίες Επιχειρήσεις

Έως

Μέγιστη Ένταση Ενίσχυσης για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Έως

  Περιφέρεια Κατηγορίας 1 Περιφέρεια Κατηγορίας 2 Περιφέρεια Κατηγορίας 3 Περιφέρεια Κατηγορίας 4
1.

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30%
2.

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30%
3 .

Μεταφορικά μέσα

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30%
4.

Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30%
5.

Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
6.

Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
7 .

Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30%
8 .

Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Ιδία συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή / και δάνειο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δάνειο θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τριετούς τουλάχιστον διάρκειας. Επιτρέπεται η χρήση του αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων σύναψης του δανείου.

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής ενίσχυσης/στήριξης.

Δύναται να χρησιμοποιηθεί δάνειο πέραν της κάλυψης του 25% των επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον ανωτέρω περιορισμό, συνδυαζόμενο με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ έως 25%
1 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έως 100%
2 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ έως 30%
3 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ έως 5%

(και μέχρι του ποσού των 7.000€ ανά σύστημα διαχείρισης)

4 ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ έως 5%
5 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ έως 15%
6 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έως 10%
7 ΤΕΧΝΙΚΗ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ έως 10%

 

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου.

 

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν θα παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και λειτουργικό όταν :

 1. το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 40% του αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού ορίου των 400.000€.
 2. δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης στο υλοποιηθέν επενδυτικό σχέδιο.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love