Πρόσκληση LEADER Βοιωτίας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ –Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α. 2014 – 2020) για Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. – ΟΤΑ» καλεί τους ενδιαφερόμενους, δυνητικούς δικαιούχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Περιοχή Παρέμβασης
Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας (εξαιρούνται τα αστικά κέντρα Λιβαδειάς και Θήβας – εντός σχεδίου περιοχές).

Δυνητικοί Δικαιούχοι

  1.  Υφιστάμενες, είτε υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
    Ειδικά για τις υπό ίδρυση ατομικές επιχειρήσεις, αρκεί η αίτηση στήριξης ενώ για τα Νομικά Πρόσωπα απαιτείται η κατάθεση καταστατικού ή σχεδίου καταστατικού συνημμένο στην αίτηση στήριξης καθώς και απόκτηση ΑΦΜ.
  2. Νομικό πρόσωπο που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει συμπεριλαμβανομένων και των μελών της ΕΔΠ καθώς επίσης και μέλη του ΔΣ του νομικού προσώπου, σε επίπεδο φορέων. Τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν
    τους παραπάνω φορείς δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι.
  3. Εργαζόμενος σε ΝΠΙΔ εφόσον δεν κωλύεται από διατάξεις του καταστατικού της ΝΠΙΔ ή εργαζόμενος σε ΝΠΔΔ και στο Δημόσιο τομέα, που διαθέτει σχετική άδεια από Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο, για επιχειρηματική
    δραστηριότητα.

Με την παρούσα 1η Πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις :

• Επιχειρήσεις Μεταποίησης Αγροτικών και Δασικών προϊόντων.
• Οικοτεχνίες.
• Τουριστικές Επιχειρήσεις – Επιχειρήσεις Αναψυχής.
• Βιοτεχνίες Μεταποίησης – Κατασκευών.
• Επιχειρήσεις παραγωγής Ειδών Διατροφής..
• Επιχειρήσεις Εμπορίου.
• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης:

20-03-2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :
20-06-2019

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Powered by by Younet Digital Life