Δράση Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027 | Espa Experts

Δράση Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Η Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ» εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Βασικός στόχος της είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές.

Συνοπτικές Πληροφορίες

– Προϋπολογισμός Δράσης:** 300.000.000 €
– Κατανομή Προϋπολογισμού:**
– Παρέμβαση I (Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις): 60.000.000 €
– Παρέμβαση II (Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς): 180.000.000 €
– Παρέμβαση III (Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων): 39.000.000 €
– Παρέμβαση IV (Σφραγίδα Αριστείας – Seal of Excellence): 21.000.000 €.

Στόχοι και Κατηγορίες Παρεμβάσεων

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας και του έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού. Οι κύριες κατηγορίες παρεμβάσεων περιλαμβάνουν:

1. Eρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις (Παρέμβαση I): Ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών.
2. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς (Παρέμβαση II): Συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.
3. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Παρέμβαση III): Εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης.
4. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) (Παρέμβαση IV): Υποστήριξη έργων που έχουν αξιολογηθεί και αναγνωριστεί από το πρόγραμμα Horizon Europe.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί, καθώς και άλλοι φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως ερευνητικοί οργανισμοί είτε ως επιχειρήσεις, συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027, οι οποίοι περιλαμβάνουν:
1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν:
– Άμεσες δαπάνες για αμοιβές προσωπικού
– Δαπάνες για εξοπλισμό και υλικά
– Δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων
– Δαπάνες για απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
– Δαπάνες για δημοσιότητα και διάδοση αποτελεσμάτων

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Αιτήσεων

– Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 6 Ιουνίου 2024, 12:00
– Καταληκτική Ημερομηνία: 10 Ιουλίου 2024 για Παρέμβαση I, 17 Ιουλίου 2024 για Παρέμβαση II. Για Παρεμβάσεις III και IV, η προθεσμία είναι μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 27 Νοεμβρίου 2024

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τον έλεγχο πληρότητας και επιλεξιμότητας, καθώς και τη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις επιλέξιμες δαπάνες, μπορείτε να ανατρέξετε στην πλήρη πρόσκληση της δράσης και τα παραρτήματά της

Δείτε εδώ την Επίσημη Πρόσκληση.

Δείτε επίσης: αναμενόμενα προγράμματα ΕΣΠΑ

  Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και ένας Σύμβουλος της Espa Experts θα σας ενημερώσει σχετικά με την δυνατότητα συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα.


  Υφιστάμενη ΕπιχείρησηΈναρξη Νέας Επιχείρησης

  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Κατασκευή/Επέκταση Εγκαταστάσεων)Μηχανήματα, εξοπλισμός ( Παραγωγικός και Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Ψηφιακός Εξοπλισμός, Λοιπός Εξοπλισμός)Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότηταςΠροβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε ΕκθέσειςΤεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες  ΝαιΌχι


  ΝαιΌχιΈχει γίνει Αίτημα Έκδοσης Άδειας

  Στοιχεία Επικοινωνίας:
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή: 10:00 - 18:00 (Δεχόμαστε κατόπιν ραντεβού)
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


  ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  Made by YouNet Digital Life With Love

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

  Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
  Made by Younet Digital Life With Love