Ενίσχυση Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον Εκσυγχρονισμό τους μέσω της Χρήσης ΤΠΕ έως 60.000€ Επιδότηση 70% | Espa Experts

Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού»

Περιγραφή

Στόχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ καθώς και της εξοικονόμησης πόρων και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.

Μέσω της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου αναμένεται να αξιοποιηθούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας και να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας καθώς και η αύξηση της απασχόλησης στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις.

Η αξιοποίηση και η χρήση ΤΠΕ αποτελεί προτεραιότητα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ο Ειδικός Στόχος του Ε.Π. που ικανοποιείται είναι η διεύρυνση της ανάπτυξης και της χρήσης ΤΠΕ συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, από τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε :

 1. Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως :
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού
 • Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας
 • Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)
 1. Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)
 2. Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού

Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής

Πολύ μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, με μία από τις νομικές μορφές που περιγράφονται στη συνέχεια, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στους οριζόμενους στο

Παράρτημα VΙΙ της πρόσκλησης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α   :Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Η παρούσα δράση / πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων για την κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ή/και συστημάτων αυτοματισμού.

Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας που περιλαμβάνονται στους οριζόμενους (επιλέξιμους) Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Παράρτημα VII της πρόσκλησης, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν ενισχύονται δραστηριότητες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De minimis).

Ειδικότερα, δεν προβλέπονται οι κάτωθι περιπτώσεις ενίσχυσης :

 1. α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργεια

β) Ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) Ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i) Όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις

ii) Όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσης της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

δ) Ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα και

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθενται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

 1. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α, β, ή γ της ανωτέρω παραγράφου και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας, ο κανονισμός ΕΕ 1407/2013 εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους επιλέξιμους τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διάκριση του κόστους, έτσι ώστε οι εξαιρούμενες δραστηριότητες να μην λαμβάνουν ενίσχυση ήσσονος σημασίας.

Περίοδος υποβολής

Περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: από 23/07/2020

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 24/09/2020.

Προϋπολογισμός

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00€ έως 60.000,00€.

 • Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μικρότερο από 10.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν θα μπορεί να υποβληθεί.
 • Κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους, καλύπτεται αποκλειστικά με ίδιους πόρους του δικαιούχου και θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή.
 • Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω αναφερόμενα όρια.

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων.

Παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων, δύναται να δοθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με τέσσερις (4) μήνες εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση των χρονικών ορίων επιλεξιμότητας της Προγραμματικής Περιόδου. Η παράταση μπορεί να δοθεί μετά από αξιολόγηση τεκμηριωμένου αιτήματος, που υποβάλλεται στον ΕΦΔ/ΕΥΔ τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν τη λήξη του έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της παράτασης από τον ΕΦΔ/ΕΥΔ και η τροποποίηση της αντίστοιχης Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών / Διάρθρωση Προϋπολογισμού / Ένταση ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες

Α/Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ έως 70 % 70%
1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences)

προγραμμάτων λογισμικού

1.2 Υπηρεσίες :

–  υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως ένα έτος από το χρόνο προμήθειας – δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής)

–  Εγκατάστασης-παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό

αθροιστικά έως 20% του

αντίστοιχου προμηθευόμενου λογισμικού

2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ) έως 70 % 70%
2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού
2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης – παραμετροποίησης

συστημάτων αυτοματισμού και εκπαίδευσης

προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα

αυτοματισμού

έως 20% του αντίστοιχου προμηθευόμενου συστήματος
3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop) 70%
3.1 Δημιουργία ιστοσελίδας ή/και Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας έως 2.500€
3.2 Δημιουργία e-shop ή/και Αναβάθμιση υπάρχοντος eshop έως 4.500€
4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware) έως 70% 70%
4.1 Σταθμοί εργασίας (desktops, laptops, tablets κλπ)
4.2 Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές κλπ)
4.3 Περιφερειακός εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, εξωτερικός δίσκος, UPS κλπ)
4.4 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (Barcode, readers, PDAs, διαδραστικοί πίνακες, ηλεκτρονικοί ζυγοί κλπ)
5 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (μέγιστης διάρκειας έως την

ολοκλήρωση του έργου)

έως 30% αθροιστικά 70%
5.1 Υπηρεσίες digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, newsletter κλπ) έως 10%
5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης έως 10%
5.3 Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής

ασφάλειας

έως 10%
5.4 Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου έως 15% και μέχρι 2.000€

ανώτατο όριο

6 ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 25% και έως 12.000 ανά ΕΜΕ 70%
Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 Καν (ΕΕ) 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΚΕΔ)

Πρόσθετες διευκρινήσεις επί των Επενδυτικών δαπανών

Επισημαίνεται ότι :

 1. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης.
 2. Οι επιλέξιμες δαπάνες πληρούν τους όρους που καθορίζει η αριθμ. 137675/ ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)
 3. Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητα τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης και επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την εξόφληση του προμηθευτή.
 4. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των συστημάτων αυτοματισμού, των άυλων στοιχείων ενεργητικού και του εξοπλισμού ΤΠΕ και μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα, κατά την κρίση τους, στοιχεία και πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο των τιμών.
 5. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.
 6. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητα τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητα τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιστοποίηση τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίησή τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.
 7. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α.)
 8. Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται, κατατίθενται στην φορολογική αρχή και προσκομίζονται υποχρεωτικά, όταν αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.
 9. Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού και λογισμικού θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια (υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ισχύοντα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Ιδία συμμετοχή

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή και δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.

Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και παρακολούθησης του προγράμματος. Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του είναι μη επιλέξιμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Made by YouNet Digital Life With Love

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.

Copyright by Espa Experts. All rights reserved.
Made by Younet Digital Life With Love